Karnevalová barokní opera

Latinská karnevalová opera Facetum musicum z roku 1738 se zachovala v cisterciáckém klášteře v Oseku v severních Čechách. Neznámý autor zpracoval pro masopustní veselí antickou anekdotu o filozofu Diogenovi, hledajícím za bílého dne s lucernou lidi zdravého rozumu. Diogenes však potkává pouze požitkáře podporované alegorickou postavou Svobody. Ta vyzvala čtveřici Epikurejců k nasazení masek, které skryjí jejich identitu, aby veselí mohlo být zcela nevázané. Diogenes je na závěr všemi vykázán a vrací se do ústraní svého sudu. Anonymní autor sestavil operu jako pasticcio z árií a sborů uvedených na počátku 18. stol. v Benátkách, opatřil je novým textem a propojil je recitativy. Tímto způsobem vznikla nová opera na způsob dnešních výběrů „the best of“. Co árie, to hit. Část původních oper se již podařilo identifikovat. Neznámý sestavovatel prokázal velmi dobrý vkus i odhad, jedná se totiž o díla ještě dnes proslulých skladatelů: G. F. Händela, A. Vivaldiho a A. Lottiho.

Diogenes – Jaromír Nosek – bas
Libertas (Svoboda) – Markéta Israel Večeřová – soprán
Epicureus Primus (Hudba) – Lucie Rozsnyó – soprán
Epicureus Secundus (Obžerství) – Jan Mikušek – kontratenor
Epicureus Tertius (Hazardní hráč) – Rostislav Baláž – tenor
Epicureus Quartus (Opilec) – Daniel Klánský – bas
Hudební nastudování a režie: Tomáš Hanzlík
Scéna a kostýmy: Vendula Johnová, Tomáš Hanzlík


Carnival Baroque opera

The Latin carnival opera Facetum musicum dated 1738 has been preserved in the Cistercian monastery in Osek in North Bohemia. An unknown author wrote an antique anecdote about the philosopher Diogenes, seeking people of common sense with a lantern in broad daylight, on the occasion of a carnival festivity. Diogenes meets only pleasure-seekers, supported by an allegorical figure of Liberty. Liberty has asked the four Epicureans to wear masks so that their identity can be hidden and the revelry completely unrestrained. In the end, Diogenes is banished and returns to the seclusion of his barrel. The anonymous author compiled the opera as a pastiche of arias and choirs introduced in Venice in the early 18th century, wrote a new libretto, and connected the parts with recitatives. In this way, a new opera in the style of today’s “the best of” selections was created. Every aria is a hit. Some of the original operas have been identified. The unknown compiler exhibited very good taste and judgement, as these are works by famous composers: G. F. Händel, A. Vivaldi and A. Lotti.

Diogenes – Jaromír Nosek – bass
Libertas (Liberty) – Markéta Israel Večeřová – soprano
Epicureus Primus (Music) – Lucie Rozsnyó – soprano
Epicureus Secundus (Gluttony) – Jan Mikušek – countertenor
Epicureus Tertius (Gambler) – Rostislav Baláž – tenor
Epicureus Quartus (Drunkard) – Daniel Klánský – bass
Musical arrangement and direction: Tomáš Hanzlík
Stage and costume design: Vendula Johnová, Tomáš Hanzlík

19 August Baroque Summer Stage Chrudim


Karneval Barock-Oper

Ein unbekannter Autor verarbeitete für die lateinische Karnevalsoper die antike Anekdote über den Philosophen Diogenes, welcher tagsüber mit einer Laterne auf der Suche nach Menschen mit gesundem Verstand ist. Diogenes trifft jedoch nur Genussmenschen, welche durch die allegorische Gestalt der Freiheit unterstützt werden. Diese rief vier Epikureer dazu auf, Masken aufzusetzen, welche ihre Identität verdecken, damit die Freude völlig unverbindlich sein kann. Der Autor komponierte die Oper wie ein aus Arien und Chorgesängen bestehendes Pasticcio, wie es am Anfang des 18. Jahrhunderts in Venedig aufgeführt wurde, verlieh ihnen einen neuen Text und verknüpfte sie mit Rezitativen. So entstand eine neue Oper im Sinne der heutigen „Best-of“-Sammlungen. Der unbekannte Zusammensteller bewies einen sehr guten Geschmack, denn es handelt sich um Werke von Komponisten, die bis in die heutige Zeit berühmt geblieben sind: G. F. Händel, A. Vivaldi und A. Lotti.

Diogenes: Jaromír Nosek – Bass
Libertas (Freiheit): Markéta Israel Večeřová – Sopran
Epicureus Primus (Musik): Lucie Rozsnyó – Sopran
Epicureus Secundus (Völlerei): Jan Mikušek – Kontratenor
Epicureus Tertius (Glücksspiel): Rostislav Baláž – Tenor
Epicureus Quartus (Trunkenheit): Daniel Klánský – Bass
Musikalische Einstudierung und Regie: Tomáš Hanzlík
Szene und Kostüme: Vendula Johnová, Tomáš Hanzlík

Foto: © Milada Hronová