Barokní opera

Partitura latinské serenaty oslavující jméno hraběte Johanna Adama Questenberga (1678-1752) je uložena v archivu Gesellschaft der Musikfreunde ve Vídni. Jedná se o rozsahem i kvalitou nejreprezentativnější zachované operní dílo jaroměřického hraběcího komorníka a kapelníka Františka Antonína Míči (1696–1744). Námětem libreta, jehož autorem je kaplan farního kostela Jakub Želivský, není nic míň než oslava jmenin pana hraběte uskutečněná v Jaroměřicích nad Rokytnou koncem prosince roku 1735. Od té doby dílo nebylo nikdy provedeno. Podle názvu díla „Usilovná stavba tří kolosů“ jsou v prvním dějství vztyčovány tři pyramidy znázorňující tři země, ve kterých měl Questenberk svá panství. Ve druhém dějství se scéna promění v moře a v něm i rozverné sirény svým sladkým zpěvem oslavují jméno ADAM. Míča nastudovával pro Questenberga řadu oper vynikajících italských skladatelů a právě Operosa vykazuje v největší míře poučení tím nejlepším, co opera v té době nabízela. Zároveň je důkazem, že sám tenorista Míča, i celý jeho jaroměřický tým, byli všichni vynikajícími zpěváky. Koloraturní árie patří k tomu nejobtížnějšímu, co bylo možné v dobových partiturách nalézt. Doprovod počítá se smyčcovým orchestrem, dvěma klarinami, tympány a jedním dřevěným dechovým nástrojem. V souladu s radostnou hudbou komponovanou k radostné události je i novodobá inscenace rozpustilou taškařicí plnou bizarních převleků, zakončenou ohňostrojem.

Trigoniana (římská zakladatelka kolosů) – Kristýna Vylíčilová – soprán
Aganippaea (Bohyně pramenů) – Lucie Rozsnyó – soprán
Geodesius (Genius Rakouska) – Stefan Kunath – kontratenor
Policardus (Genius Moravy) – Lukáš Hacek – tenor
Eudoxus (Genius Čech) – Jaromír Nosek – bas
Hudební nastudování a režie: Tomáš Hanzlík
Scéna a kostýmy: Vendula Johnová, Tomáš Hanzlík


Baroque opera

The score of the Latin serenade celebrating the name of Count Johann Adam Questenberg (1678-1752) is stored in the archives of the Gesellschaft der Musikfreunde in Vienna. In terms of scope and quality, it is the best preserved opera by the Jaroměřice Count’s butler and Kapellmeister, František Antonín Míča (1696 – 1744). The theme of the libretto, written by the chaplain of the parish church Jakub Želivský, is nothing less than the celebration of the Count’s name day, which was held in Jaroměřice nad Rokytnou in late December 1735. The work has not been performed since. In consonance with the title of the work, “Strenuous Construction of Three Colossi”, three pyramids representing the three countries in which Questenberg had his estates are erected in the first act. In the second act, the stage turns into the sea, and high-spirited sirens celebrate the name of ADAM with their sweet singing. Míča was responsible for arranging the operas by excellent Italian composers for Questenberg, and Operosa shows the best opera could offer at that time. It is also proof that the tenor Míča himself as well as his Jaroměřice team were all excellent singers. A coloratura aria is one of the most difficult things found in contemporary scores. The singing is accompanied by a string orchestra, two clarions, timpani, and one woodwind instrument. In accordance with the joyful music composed for a joyous occasion, the modern production is also a hilarious comedy full of bizarre disguises, and ending in fireworks.

Trigoniana (the Roman founder of colossi) – Kristýna Vylíčilová – soprano
Aganippaea (the Goddess of Springs) – Lucie Rozsnyó – soprano
Geodesius (Genius of Austria) – Stefan Kunath – countertenor
Policardus (Genius of Moravia) – Lukáš Hacek – tenor
Eudoxus (Genius of Bohemia) – Jaromír Nosek – bass
Musical arrangement and direction: Tomáš Hanzlík
Stage and costume design: Vendula Johnová, Tomáš HanzlíkBarockoper

Die Partitur der lateinischen Serenade, welche den Namen des Grafen Johann Adam Questenberg feiert (1678–1752), befindet sich im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Es handelt sich um das, was Umfang und Qualität betrifft, repräsentativste Opernwerk des barocken gräflichen Kammerdieners und Kapellmeisters František Antonín Míča (1696–1744). Das Motto des Librettos, dessen Autor der Kaplan des Pfarrhauses Jakub Želivský ist, stellt nichts weniger Wichtiges als die Namenstagsfeier des Grafen dar, die im Jahre 1735 stattfand. Seither ist das Werk nie aufgeführt worden. Gemäß dem Titel dieses Werkes „Unermüdlicher Bau dreier Kolosse“ werden im ersten Akt drei Pyramiden errichtet, welche die drei Länder versinnbildlichen, über die sich das Herrschaftsgebiet Questenbergs erstreckte. Im zweiten Akt verwandelt sich die Szene in ein Meer und hier feiern die spielerischen Sirenen mit ihrem süßen Gesang den Namen ADAM.

Trigoniana (die römische Gründerin der Kolosse):
Kristýna Vylíčilová – Sopran
Aganippaea (die Göttin der Quellen): Lucie Rozsnyó – Sopran
Geodesius (das Genie Österreichs): Stefan Kunath – Kontratenor
Policardus (das Genie Mährens): Lukáš Hacek – Tenor
Eudoxus (das Genie Mährens): Jaromír Nosek – Bass
Musikalische Einstudierung und Regie: Tomáš Hanzlík
Szene und Kostüme: Vendula Johnová, Tomáš Hanzlík

Foto: © Milada Hronová