Barokní pantomima

Händelův Alchymista, premiérovaný v královském divadle v Londýně, byl původně scénickou hudbou ke komedii Benjamina Johnsona. V inscenaci Divadla Facka jde o humorné uchopení obecnější podstaty postavy alchymisty: hledání elixíru věčného mládí a tajemství výroby zlata. Tématem nesmrtelnosti a nezměrné touhy po bohatství je spřízněn s pantomimou Arion. Původní barokní koncept sedmi olomouckých kašen na mytologické náměty zůstal dlouhá staletí nedokončen. Poslední kašna zasvěcená Arionovi byla Ivanem Teimerem dokončena až v roce 2002. Právě k této příležitosti vznikla na text Jiřího Malaníka melodramatická pantomima, ve které Tomáš Hanzlík minimalisticky parafrázuje slavnou Vodní hudbu G. F. Händela, kantátu Ich habe genug J. S. Bacha a V sladkém snění P. I. Čajkovského.

Podle starořecké pověsti byl Arion proslulý básník a hráč na lyru. Když se vracel po moři z cest, obtížen bohatstvím získaným zpěvem a hrou, byl napaden posádkou, která ho chtěla oloupit a zavraždit. Arion se sám vrhl do moře, kde ho vzal na hřbet delfín přivábený jeho hudbou a bezpečně ho dopravil na břeh. V místě, kde ho delfín vynesl z vln, dal postavit na památku své záchrany pomník. Ten se od roku 2002 nachází na Horním náměstí v Olomouci.

Režie: Sergej Sanža, Michal Bumbálek
Hudební nastudování: Tomáš Hanzlík


Baroque pantomime

The Alchemist by Georg Friedrich Händel, which premiered at the Royal Theatre in London, was originally intended as stage music for the comedy by Benjamin Johnson. In the Facka Theatre production, it is a humorous concept of the general essence of the alchemist’s character: the search for the elixir of eternal youth and the mystery of gold production. It is related to the pantomime Arion in its theme of immortality and an immense desire for wealth. The original Baroque concept of seven Olomouc fountains based on mythology remained unfinished for centuries. The last fountain, dedicated to Arion, was completed by Ivan Teimer only in 2002. For this occasion, based on a script by Jiří Malaník, Tomáš Hanzlík has written a melodramatic pantomime in which he paraphrases, in a minimalist manner, the famous Water Music by G. F. Händel, the Ich habe genug cantata by J. S. Bach, and Sweet Dreams by P. I. Tchaikovsky.
According to an ancient Greek legend, Arion was a renowned poet and lyre player. When he was returning from his sea journeys, laden with riches gained by singing and playing, he was attacked by the crew, who wanted to rob and murder him. Arion threw himself into the sea, where a dolphin, attracted by his music, took him on its back and brought him safely to shore. At the place where the dolphin carried him out of the waves, Arion had a monument built in the memory of his rescue. The monument has been located in the Upper Square in Olomouc since 2002.

Direction: Sergej Sanža
Musical arrangement: Tomáš Hanzlík
Stage and costume design: Vendula Johnová, Tomáš Hanzlík, Sergej Sanža

20 August Baroque Summer Stage ChrudimBarock Pantomime

Händels Der Alchemist, dessen Premiere im Königlichen Theater in London stattfand, bestand ursprünglich aus szenischer Musik zu einer Komödie Benjamin Johnsons. Bei der Inszenierung des tschechischen Theaters Facka (Ohrfeige) handelt es sich um eine humorvolle Herangehensweise an die gängigen Legenden des Alchemisten: die Suche nach dem ewigen Jungbrunnen und das Geheimnis der Goldherstellung. Das Thema der Unsterblichkeit und des unstillbaren Wunsches nach Reichtum ist mit der Arion-Pantomime verbunden. Das ursprüngliche barocke Konzept der sieben sich an mythologische Themen anlehnenden Olmützer Brunnen blieb lange Jahrhunderte unvollendet. Den letzten Brunnen, welcher Arion geweiht war, stellte Ivan Theimer erst im Jahre 2002 fertig. Eben zu dieser Gelegenheit entstand zum Text von Jiří Malaník das melodramatische pantomimische Stück, in welchem Tomáš Hanzlík auf minimalistische Art und Weise die berühmte Wassermusik G. F. Händels, die Kantate Ich habe genug von J. S. Bach sowie P. I. Tschaikowsk is Süße Träumerei paraphrasiert.

Direction: Sergej Sanža, Michal Bumbálek
Musical arrangement: Tomáš Hanzlík
Szene und Kostüme: Vendula Johnová, Tomáš Hanzlík, Sergej Sanža

Foto: © Milada Hronová