Barokní opera (vhodné pro diváky starší 12 let)

Partitura neapolské serenaty, dochovaná unikátně ve Vídni, pochází ze sbírky hraběte Questenberga v Jaroměřicích nad Rokytnou. Libreto Francesca Ricciardiho zpracovává Ovidiovo téma nemanželského poměru boha Jupitera a královské dcery Semelé, pronásledovaných žárlivou bohyní Júnó. Semelé byla neobyčejně krásná dcera thébského krále Kadma a jeho božské manželky Harmonie. Vládce bohů Jupiter byl uchvácen její krásou a často se s ní stýkal v podobě krásného jinocha. Jovově manželce Junoně však neuniklo záletnictví jejího chotě a ve své nezkrotné žárlivosti se rozhodla, že Semelu zničí. Přijala podobu Semeliny staré chůvy a vzbudila dívčiny pochybnosti, zda její tolik milovaný jinoch je vskutku Jupiter, nebo zda se za něho jen vydává. Semelé se dala zviklat a uposlechla lstivě našeptané rady, že má donutit svého milence, aby se jí zjevil v plné nádheře jako vládce bohů. Semelé si zavázala Jova přísahou, že splní její jediné přání. Marně se pak Jupiter snažil odvrátit Semelu od tohoto požadavku, neboť věděl, že to znamená její záhubu, ale ani on sám nemohl zrušit nejposvátnější přísahu a musel své milence vyhovět. Při příštím setkání stanul Jupiter před Semelou jako vládce bohů s hromy a blesky. Nešťastnice v ničivém jasu shořela. Jupiter ji však záhy uvedl na Olymp a Junoně nezbylo než se smířit se svou bývalou sokyní. Námět díla je tedy nadmíru aktuální i atraktivní: Jak úspěšně vyřešit milostný trojúhelník.

Semele – Hana Holodňáková – soprán
Giunone / Climene – Dora Pavlíková – soprán
Giove – Martin Ptáček – kontratenor
Amor / Génius – Šimon Hron
Climene / Vendeta – Sergej Sanža
Hudební nastudování a režie: Tomáš Hanzlík
Scéna a kostýmy: Vendula Johnová, Tomáš Hanzlík


The score of the Neapolitan serenade, uniquely preserved in Vienna, comes from the collection of Count Questenberg in Jaroměřice nad Rokytnou. The libretto by Francesco Ricciardi focuses on the Ovid theme of an extramarital relationship between the god Jupiter and a royal daughter, Semele, persecuted by the jealous goddess Juno. Semele was an extraordinarily beautiful daughter of the Theban King Cadmus and his divine wife Harmonia. Jupiter, the ruler of the gods, was mesmerised by her beauty and often met her disguised as a handsome young man. However, Jupiter’s wife Juno noticed her husband’s affair and in her untamed jealousy she decided to destroy Semele. She assumed the form of Semele’s old nurse and aroused suspicion in the young girl, who was no longer sure whether her beloved really was Jupiter. Semele obeyed the cunning advice that she should make her lover show himself to her in his full glory as the ruler of the gods. Semele bound Jupiter by an oath that he would fulfil her wish. Jupiter then in vain tried to divert Semele from this requirement because he knew it meant her destruction. However, even he could not break a most sacred oath and had to grant his lover’s wish. When they next met, Jupiter appeared before Semele as the ruler of the gods with thunder and lightning. The unfortunate girl was burned in the devastating brightness. Nevertheless, Jupiter soon brought her to Olympus and Juno had no choice but to make her peace with her former rival. The message of the work is therefore extremely topical and interesting: How to successfully resolve a love triangle.

Semele – Hana Holodňáková – soprano
Giunone / Climene – Dora Pavlíková – soprano
Giove – Martin Ptáček – countertenor
Amor / Genius – Šimon Hron
Climene / Hatred – Sergej Sanža
Musical arrangement and direction: Tomáš Hanzlík
Stage and costume design: Vendula Johnová, Tomáš Hanzlík


Barockoper (geeignet für Zuschauer ab 12 Jahren)

Die Partitur der neapolitanischen Serenata, welche auf einzigartige Weise in Wien erhalten blieb, stammt aus der Sammlung des Grafen Questenberg in Jaroměřice nad Rokytnou. Das Libretto Francesco Ricciardis verarbeitet Ovids Thema einer unehelichen Beziehung des Gottes Jupiter mit der königlichen Tochter Semele, die von der eifersüchtigen Göttin Juno verfolgt wird. Semele war eine unglaublich schöne Tochter des thebanischen Königs Kadmos und seiner göttlichen Frau Harmonia. Göttervater Jupiter war hingerissen von ihrer Schönheit und traf sich mit ihr oft in der Gestalt eines wunderschönen Jünglings. Jovis Frau Juno entging jedoch das Fremdgehen ihres Gatten nicht und in ihrer unzähmbaren Eifersucht entschied sie sich, Semele zu vernichten. Sie nahm die Gestalt von Semeles altem Kindermädchen an und erweckte beim Mädchen Zweifel, ob ihr so sehr geliebter Jüngling tatsächlich Jupiter ist oder sich lediglich als solcher ausgibt. Die Botschaft dieses Werkes ist somit überaus aktuell und attraktiv: Wie löst man eine Dreiecksbeziehung.

Semele: Hana Holodňáková – Sopran
Juno/Climene: Dora Pavlíková – Sopran
Jupiter: Martin Ptáček – Kontratenor
Amor/Genie: Šimon Hron
Climene/Hass: Sergej Sanža
Musikalische Einstudierung und Regie: Tomáš Hanzlík
Szene und Kostüme: Vendula Johnová, Tomáš Hanzlík

Foto: © Milada Hronová